Informacje o firmie

Shareholder information – Norautron Spółka Akcyjna

Norautron S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli
Adres: ul. Henrykowska 16, 98-220 Zduńska Wola
NIP: 8290007485, REGON: 730188926
Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000181127.
Wysokość kapitału zakładowego 18 026 060 zł, opłacony w całości.

Komunikacja z akcjonariuszami

I. wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej zwanej „Ustawą”, spółka NORAUTRON S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli (98-220), ul. Henrykowska 16, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000181127, kapitał zakładowy 18 026 060 zł, opłacony w całości, NIP: 8290007485, REGON: 730188926 (dalej zwana „Spółką”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w Spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy, Spółka wzywa wszystkich akcjonariuszy do niezwłocznego złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki (ul. Henrykowska 16, 98-220 Zduńska Wola), w celu umożliwienia ich przekształcenia w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych przez art. 16 ust. 1 Ustawy. Ustawa nie przewiduje wyjątku od obowiązku pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji nawet w przypadku wcześniejszego złożenia wszystkich dokumentów akcji w Spółce.

Jednocześnie Spółka informuje, że dnia 3.03.2021 roku Spółka, w trybie art. 16 ust. 1 Ustawy w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po raz pierwszy wezwała jedynego akcjonariusza Spółki – POLINOR AS – do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

I. wezwanie (link to file)

II. wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej zwanej „Ustawą”, spółka NORAUTRON S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli (98-220), ul. Henrykowska 16, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000181127, kapitał zakładowy 18 026 060 zł, opłacony w całości, NIP: 8290007485, REGON: 730188926 (dalej zwana „Spółką”), ponownie informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w Spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy, Spółka ponownie wzywa wszystkich akcjonariuszy do niezwłocznego złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki (ul. Henrykowska 16, 98-220 Zduńska Wola), w celu umożliwienia ich przekształcenia w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wymaganych przez art. 16 ust. 1 Ustawy. Ustawa nie przewiduje wyjątku od obowiązku pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji nawet w przypadku wcześniejszego złożenia wszystkich dokumentów akcji w Spółce.

Jednocześnie Spółka informuje, że dnia 17.03.2021 roku Spółka, w trybie art. 16 ust. 1 Ustawy w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po raz drugi wezwała jedynego akcjonariusza Spółki – POLINOR AS – do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

II. wezwanie (link to file)

III. wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej zwanej „Ustawą”, spółka NORAUTRON S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli (98-220), ul. Henrykowska 16, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000181127, kapitał zakładowy 18 026 060 zł, opłacony w całości, NIP: 8290007485, REGON: 730188926 (dalej zwana „Spółką”), ponownie informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w Spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy, Spółka ponownie wzywa wszystkich akcjonariuszy do niezwłocznego złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki (ul. Henrykowska 16, 98-220 Zduńska Wola), w celu umożliwienia ich przekształcenia w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest trzecim z pięciu wymaganych przez art. 16 ust. 1 Ustawy. Ustawa nie przewiduje wyjątku od obowiązku pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji nawet w przypadku wcześniejszego złożenia wszystkich dokumentów akcji w Spółce.

Jednocześnie Spółka informuje, że dnia 31.03.2021 roku Spółka, w trybie art. 16 ust. 1 Ustawy w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po raz trzeci wezwała jedynego akcjonariusza Spółki – POLINOR AS – do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

III. wezwanie (link to file)

IV. wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej zwanej „Ustawą”, spółka NORAUTRON S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli (98-220), ul. Henrykowska 16, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000181127, kapitał zakładowy 18 026 060 zł, opłacony w całości, NIP: 8290007485, REGON: 730188926 (dalej zwana „Spółką”), ponownie informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w Spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy, Spółka ponownie wzywa wszystkich akcjonariuszy do niezwłocznego złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki (ul. Henrykowska 16, 98-220 Zduńska Wola), w celu umożliwienia ich przekształcenia w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest czwartym z pięciu wymaganych przez art. 16 ust. 1 Ustawy. Ustawa nie przewiduje wyjątku od obowiązku pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji nawet w przypadku wcześniejszego złożenia wszystkich dokumentów akcji w Spółce.

Jednocześnie Spółka informuje, że dnia 14.04.2021 roku Spółka, w trybie art. 16 ust. 1 Ustawy w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po raz czwarty wezwała jedynego akcjonariusza Spółki – POLINOR AS – do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

IV. wezwanie (link to file)

V. wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej zwanej „Ustawą”, spółka NORAUTRON S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli (98-220), ul. Henrykowska 16, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000181127, kapitał zakładowy 18 026 060 zł, opłacony w całości, NIP: 8290007485, REGON: 730188926 (dalej zwana „Spółką”), ponownie informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w Spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy, Spółka ponownie wzywa wszystkich akcjonariuszy do niezwłocznego złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki (ul. Henrykowska 16, 98-220 Zduńska Wola), w celu umożliwienia ich przekształcenia w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest piątym z pięciu wymaganych przez art. 16 ust. 1 Ustawy. Ustawa nie przewiduje wyjątku od obowiązku pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji nawet w przypadku wcześniejszego złożenia wszystkich dokumentów akcji w Spółce.

Jednocześnie Spółka informuje, że dnia 28.04.2021 Spółka, w trybie art. 16 ust. 1 Ustawy w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po raz piąty wezwała jedynego akcjonariusza Spółki – POLINOR AS – do złożenia dokumentów akcji w Spółce.